Ajouter vidéo  |   | 
Enregistrer

Natcom abonné, composer: Ke envoyer 757 (gratuit)

FT ISLAND

Renseignements sur l'artiste n'a pas été mis à jour

STAR'S PROFILE Voir plus >

Lee Hong Ki (FTIsland) nhập viện khẩn cấp vì gãy xương mặt

Có vẻ như thành viên của FT Island, Lee Hong Ki gần đây đang bị sao quả tạ chiếu.